Morrenstichting Beleid en uitgangspunten 2017-2021

Inleiding

De oorspronkelijke doelstelling van de Morrenstichting is het mogelijk maken voor archivarissen en hun gezinsleden om in Den Haag te vertoeven, hetzij voor werk hetzij voor studie of plezier.
Morren werkte van 1888 tot 1913 op het Rijksarchief. Na zijn dood in 1920 stelde hij aanvankelijk bij testament zijn huis ter beschikking. Later werden de middelen uit verhuur van zijn pand gebruikt. Weer later werd de opbrengst van dit huis geïnvesteerd en werden de opbrengsten aangewend.
Het huidige bestuur zoekt wegen om de visie, missie en doelen van de Morrenstichting te herformuleren naar de huidige tijd, met eerbiediging van de band van de heer Morren met het archiefvak en zijn oorspronkelijke intenties.
Het bestuur ziet in de huidige archiefpraktijk een lacune in het documenteren van de geschiedenis van migranten in onze samenleving. Daarom wil zij de komende periode middelen aanwenden om te bevorderen dat veel meer dan tot nu toe gebeurt, migrantengeschiedenis en –erfgoed wordt bewaard en voor een breed publiek toegankelijk wordt gemaakt. Dat kan in en door een archiefinstelling, maar dat kan ook op andere plekken in de samenleving, door andere groeperingen.
Daarnaast wil het bestuur bevorderen dat er een generatie nieuwe archivarissen komt, die haar wortels heeft in de migratiegeschiedenis van Nederland. Daarmee zet het bestuur de stap van de naar Den Haag reizende archivaris uit Morren’s tijd, naar de naar Nederland geëmigreerde persoon wier migratiegeschiedenis, dat wat werd achtergelaten en het proces van opnieuw wortelen in land en samenleving, zelf documenteert of gedocumenteerd laat worden, zodat dit door toekomstige generaties ‘nieuwe en oude Nederlanders’, kan worden gereconstrueerd.
Het zet daarmee de stap van het letterlijke aanbod van een fysiek huis door de Morrenstichting, naar het figuurlijke huis van de geschiedenis waarin ook de kamers van migrantengeschiedenis worden ingericht.

Missie

De Morrenstichting wil bijdragen aan het versterken van de archieffunctie en van expertise van archivarissen om op die manier de maatschappelijke functie en betekenis van archieven te versterken. In de komende bestuursperiode ligt daarin een speerpunt bij het versterken van de archieffunctie van migrantengeschiedenissen in ons land. Die archieffunctie wordt vormgegeven binnen, maar ook buiten de muren van archiefinstellingen.

Visie

De Morrenstichting heeft tot doel de archiefprofessie te versterken en eraan bij te dragen dat deze  relevant, van waarde en op niveau blijft. Archieven dragen bij aan kennis van de eigen geschiedenis, iets dat belangrijk is voor individuele en collectieve identiteit. Dat geldt zeker ook voor Nederlanders met een migratieachtergrond. Migranten hebben echter in de eerste jaren na hun migratie meestal andere prioriteiten dan hun eigen herkomst en hun ervaringen te boekstaven. In een latere levensfase krijgen zij, en tweede en derde generaties, juist vaak wel behoefte aan tastbare blijken van hun migratiegeschiedenis. Zij willen kunnen terugkijken en duiden. Kennis van de eigen migratiegeschiedenis levert dan een bijdrage aan de eigen identiteit van migranten zelf en aan het onderhouden van zinvolle betrekkingen met zowel het aankomstland als het herkomstland van deze groepen Nederlanders. Maar het vormt ook een essentieel element in het documenteren van de manier waarop de Nederlandse samenleving is en wordt gevormd en verandert. Daarom ondersteunt de Morrenstichting  personen en organisaties die in welke vorm dan ook bijdragen aan het verzamelen, beheren en toegankelijk maken van materiaal dat dergelijke kennisverwerving mogelijk maakt. Met ‘migratiegeschiedenis’ wordt gedoeld op ervaringen, verhalen en andere neerslag die de context duidt van de situatie in het land van herkomst dat de migratie noodzakelijk maakte of stimuleerde, de wijze waarop men vervolgens in Nederland terecht kwam, de eerste periode van inburgering en zich een plek zoeken in de samenleving, en de fasen daarna waarbij ook de contacten die met het land van herkomst bleven, verdwenen of juist werden geïntensiveerd.

Activiteiten

Vanuit de missie en visie financiert de Morrenstichting activiteiten. Deze activiteiten kunnen in de loop van de tijd veranderen. Voor de komende periode heeft de Morrenstichting de volgende type activiteiten voor ogen die voor financiering in aanmerking komen::

1.    Financiering van personen met een migratieachtergrond en migrantenorganisaties voor de volgende activiteiten:

 • Kennisverwerving door het co-financieren van een studie archivistiek A of B (academisch of HBO) voor mensen met een migratieachtergrond tot een maximum van 50% van het collegeld. De aanvrager dient de noodzaak tot co-financiering door de Morrenstichting bij de aanvraag te motiveren.
 • Verzamelen, beheren en toegankelijk maken van documentatie in alle verschijningsvormen: geschreven en gedrukte teksten, foto’s, audiovisueel and digital born materiaal.
  Belangrijk hierbij is dat financiering alleen plaatsvindt onder de afspraak dat deze documentatie wel blijvend in het publieke domein toegankelijk en beschikbaar moet blijven.
 • Publicaties of mediabijdragen die migrantengeschiedenis bij een breed publiek onder de aandacht brengen.

2.    Projecten die door archiefinstellingen zelf worden geïnitieerd met het specifieke doel om meer migrantengeschiedenis te acquireren. Daarbij gaat het om projecten die buiten de reguliere taakopdracht van de instelling ligt, evident innovatief zijn in methodiek/aanpak, of in het aanspreken van specifieke doelgroepen. Van belang en ook noodzakelijke voorwaarde voor subsidietoekenning is dat deze innovaties incl. ervaringen breed toegankelijk worden gemaakt zodat ‘good practices’ worden opgebouwd. 

De Morrenstichting kan zich voorstellen dat het voor kleine of startende organisaties lastig is te  komen tot een projectplan zonder financiële middelen. Om die reden is de Morrenstichting bereid om de opzet van een projectplan te financieren met een bedrag van maximaal 2.500 euro. Indien een student met een migratieachtergrond bijdraagt aan de opzet  van het projectplan kan hier nog een bedrag van 500 euro bovenop worden gegeven.

3.    Financieel bijdragen aan activiteiten die bijdragen aan de algemene doelstelling van de Morrenstichting, zoals in het eerste deel van de visie geformuleerd (versterken en ontwikkelen archiefprofessie).

4.    Financiering van innovatieve projecten op het gebied van archivering. Dit gebeurt reactief.

De Morrenstichting werft niet actief aanvragen, maar publiceert haar doelstellingen jaarlijks in daartoe in aanmerking komende media of platforms. Uitzondering is als er nieuwe activiteiten of thema’s worden opgestart; in dat geval zal worden gekeken hoe de start hiervan goed naar voren kan worden gebracht richting  de doelgroep.

Aanvragers leggen verantwoording af over de besteding van middelen en deze worden door de Morrenstichting getoetst. De Morrenstichting stelt daarbij enkele voorwaarden:

 • Aanvragen boven 30.000 euro p.j. dienen voorzien te zijn van tenminste 10% cofinanciering door een ander fonds of inbreng eigen middelen van de aanvrager.
 • De Morrenstichting zal bij meerjarige projecten aan de voorkant heldere afspraken maken over eventuele go/no go momenten. In principe wordt jaarlijks tussentijds geëvalueerd en besloten of de subsidie voor het volgend jaar doorgang kan vinden.
 • Bij een verantwoording van een bedrag boven de 5.000 euro dient een accountantsverklaring te worden bijgevoegd. 
 • Verzamelde documentatie en publicaties zijn toegankelijk volgens archivistische normen en vrij van auteur- en copyrights.
Theodorus Morren werd geboren in 1867, trad in 1885 in dienst van het stedelijk archief van Utrecht en werkte van 1888 tot 1913 op het Algemeen Rijksarchief in Den Haag. In dat jaar bestemde hij zijn gehele erfenis voor een Tehuis voor Archiefambtenaren. In het testament werd bepaald dat het stichtingsbestuur (college van regenten) bestaat uit het hoofd kunsten en wetenschappen van de achtereenvolgende ministeries, de algemene rijksarchivaris en de gemeentearchivaris van Den Haag. Voorts werd een administrateur (directeur) aangesteld voor het beheer. Twee jaar nadat Morren in 1920 overleed, werd het tehuis in gebruik genomen.  Omdat archiefambtenaren er vrijwel kosteloos konden logeren, werd de exploitatie steeds moeilijker zodat men in 1970 het pand verkocht. Het zo gevormde fonds wordt nog steeds gebruikt om archiefambtenaren een goedkoop verblijf in Den Haag te bieden en voor bijdragen aan de organisatie van studiedagen. Uitgebreide informatie over Morren en over de stichting is te vinden in de inventaris op het archief van de stichting.

Over KVAN

 • Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland

  De KVAN is de beroepsorganisatie van archivarissen en recordsmanagers. De vereniging werd opgericht in 1891 en stelt zich ten doel

  Lees meer
 • Ons beroep

  Archivaris: zorg voor informatie uit heden en verleden in één beroepEen mooi beroepEen geheugen als een zeef of alles onthouden?

  Lees meer
 • Van Wijnpenning

  Eerbewijzen

  De KVAN verleent personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van archief of records management de Hendrik

  Lees meer
 • Relaties

  Op deze webpagina zijn alleen die organisaties opgenomen waarmee de KVAN institutionele banden onderhoudt. KVAN bestuur, secties en redactie onderhouden

  Lees meer
 • Onze sponsoren

  Onze sponsoren

  AXIELL is gespecialiseerd in het ontwikkelen van software voor het professioneel beheer van bibliotheken, musea en archieven. De Hogeschool van

  Lees meer
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht