Nieuws

Reactie KVAN en BRAIN op Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet. We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig. Lees hier onze reactie:

https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet/reactie/78d70009-8ea4-4d65-b9b4-8d38ab72bcb7

Modernisering EU auteursrecht

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij  de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.  Op de website van DEN leest u hier meer over.

Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer

Deze handreiking wil het werkveld van informatiebeheerders en archivarissen helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden en kan ook als tool voor het toezicht gaan dienen.

De handreiking is samengesteld door leden van de Werkgroep LOPAI / sectie archieftoezicht BRAIN, te weten Chantal Menting, Jeanine Nolen en Lolke Folkertsma.

Download hier het pdf-bestand.

 

Het startschot

Op 24 november 2016 is geschiedenis geschreven. De verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD houden op één middag hun Algemene Ledenvergaderingen, en sluiten af met één gezamenlijke vergadering waarin het nieuwe bestuur van de nieuwe  KNVI gekozen wordt. Onder luid applaus worden de nieuwe bestuurders die vanuit de drie verenigingen doorgaan als één nieuw bestuur verwelkomd door de leden... 

Lees hier het persbericht

Vernieuwde site Archief 2020

Op de vernieuwde website van Archief 2020 zijn projecten en producten, ervaringen en lessen uit de projecten van Archief 2020 en AIDO van 2013 t/m 2016 thematisch gebundeld. De website zal nog een jaar beschikbaar zijn.

Zie: https://archief2020.nl/

Historicidagen 2017

Van 24 tot 26 augustus 2017 worden de Historicidagen 2017 gehouden. Drie dagen vol inspirerende lezingen, debatten en workshops over alle mogelijke aspecten van geschiedbeoefening nu, voor alle historici: studenten, docenten, onderzoekers, historici werkzaam in archieven, musea, erfgoed, zzp-ers, kunsthistorici en publiekshistorici. De parallelsessies in het programma staan open voor presentaties. Deel je expertise, project of nieuwste inzichten en doe voor 27 februari een voorstel voor een bijdrage! Zie hier:

De Historicidagen 2017 zijn een initiatief van KNHG en worden georganiseerd in samenwerking met Universiteit Utrecht. De KVAN is partner. 

Early bird registratie

De early bird registratie voor de Historicidagen is nu open. Meld je aan vóór 15 mei en bespaar €30,-, daarna gelden de reguliere prijzen. Als KNHG-lid krijg je extra korting. Wil je daarvan profiteren, meld je dan aan als KNHG-lid.

Driejaarlijks terugkerend evenement

De Historicidagen zijn geïnspireerd door het voorbeeld van de Duitse Historikertage. Het is een driejaarlijks terugkerend evenement, waarvoor het KNHG als beroepsorganisatie voor historici het initiatief heeft genomen, en waarbij alternerend wordt samengewerkt met partners uit ons veld. Voor deze eerste aflevering, van 24 tot 26 augustus 2017, treedt de Universiteit Utrecht (Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis) op als gastvrouw en medeorganisator. Daarnaast is een breed netwerk van (kunst)historische organisaties betrokken.

Inhoudelijk draait het in deze eerste versie van de Historicidagen om het overschrijden van de grenzen tussen verschillende soorten geschiedbeoefening:

  • Beroepsmatig: samenwerkingsprojecten uit de praktijk van onderwijs, onderzoek en erfgoed. Daarbij valt onder meer te denken aan publiek-private samenwerkingen in de vorm van contractonderzoek, stageonderwijs of inhoudelijke en financiële verbindingen tussen musea en het bedrijfsleven.

  • Inhoudelijk: thema's als globalisering, wereldgeschiedenis, transnationalisme, kosmopolitisme, grensverkeer en culturele uitwisseling, migratie, vluchtelingen.

  • Methodisch: samenwerking tussen (kunst)historici, archivarissen of geschiedenisdocenten en beoefenaars van vakgebieden als digital humanities, cultural studies en mediastudies, interdisciplinaire benaderingen die geschiedenis verbinden met methoden uit bijvoorbeeld de economie, antropologie of biologie.

  • Maatschappelijk: de ethische verantwoordelijkheden van historici in het culturele en politieke debat, bij de verwerking en het gebruik van het verleden. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking tussen 'amateurs' en 'professionals' in de werelden van onderzoek en archieven en aan publiekshistorische projecten waarbij gezamenlijk inhoud en vorm aan het verleden wordt gegeven.

Deel je expertise, projecten, ideeën of vragen en stuur vóór 15 januari 2017 een voorstel naar de Programmacommissie. Je kunt een individueel paper indienen, maar je ook als groep of organisatie een idee voor een hele parallelsessie inzenden. Studenten en aio's kunnen posterpresentaties indienen.

 

Eindrapport project Volautomatische Archiefontsluiting

Aim of the project Full Automatic Archival Access was to find out more about the possibilities of currently available proven technology to create useable machine-readable text out of analogue archival typed or hybrid documents. The project partners – Netwerk Oorlogsbronnen (Network War Collections), Nationaal Archief (National Archives of the Netherlands), Impact Centre of Competence and Centre of Language and Speech Technology – compiled a small non-representative sample set from the Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (National Archives). The tests focused on the best settings for scanning, pre-processing for Optical Character Recognition (OCR), transcription (OCR) and post-correction (in particular named entity recognition), using state-of-the-art software (e.g. Abbyy Finereader) and common practice tools (e.g. TICCL and FROG).

Eindrapport Volautomatische Archiefontsluiting

In het Archievenblad van deze maand en ook december staat meer over het project en meer in het algemeen de technologie. Op de www.oorlogsbronnen.nl/volauto vindt u een verslag van de recente studiedag.

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht