Nieuws

Werkprogramma en werkwijze KVAN BRAIN eerste kwartaal

In het werkprogramma voor het eerste kwartaal ligt de nadruk op het zo snel mogelijk inrichten en zichtbaar maken van activiteiten en het verbeteren van de informatievoorziening aan de leden. Qua activiteiten ligt de focus op de beleidsbeïnvloeding en de juridische zaken (consultaties nieuwe wetgeving) en het opstarten van de samenwerking met het NA op het terrein van de kennisfunctie.
Wat betreft de werkwijze is besloten dat Puck Huitsing vanuit het bureau de programmalijnen coördineert. Uitgangspunt blijft uiteraard dat de leden de programmalijnen inhoudelijk invulling geven en actief participeren. Het bureau legt verantwoording af aan het bestuur.
In maart evalueren bestuur en bureau de resultaten van het eerste werkprogramma en stellen zij het programma op voor het tweede kwartaal.

Vernieuwde site Archief 2020

Op de vernieuwde website van Archief 2020 zijn projecten en producten, ervaringen en lessen uit de projecten van Archief 2020 en AIDO van 2013 t/m 2016 thematisch gebundeld. De website zal nog een jaar beschikbaar zijn.

Zie: https://archief2020.nl/

Reactie KVAN en BRAIN op Invoeringswet Omgevingswet

KVAN en BRAIN hebben samen een reactie ingestuurd op de internetconsultatie over de Invoeringswet Omgevingswet. We maken ons met name zorgen over de enorme complexiteit van de ketenarchivering in en om de omgevingsprocessen en de onduidelijkheden die daardoor kunnen ontstaan over verantwoordelijkheden en bevoegdheden. We hebben aangedrongen op verbeteringen in wet en MvT om die onduidelijkheden zoveel mogelijk te vermijden. Ook hebben we, bepaald niet als eerste en enige overigens, onze twijfels uitgesproken bij het tempo van invoering. Dat tempo vinden we niet stroken met het tempo van de adequate inrichting van de digitale overheidsinformatiehuishoudingen en het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarvoor is meer tijd nodig. Lees hier onze reactie:

https://www.internetconsultatie.nl/invoering_omgevingswet/reactie/78d70009-8ea4-4d65-b9b4-8d38ab72bcb7

Modernisering EU auteursrecht

Op initiatief van de werkgroep auteursrechten is door 57 erfgoedinstellingen en brancheverenigingen een gezamenlijke reactie ingediend bij  de ministeries van Economische Zaken, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Veiligheid en Justitie.  Op de website van DEN leest u hier meer over.

Handreiking Inrichting informatie- en archiefbeheer

Deze handreiking wil het werkveld van informatiebeheerders en archivarissen helpen bij het vormgeven van de inrichting van het archief- en informatiebeheer van samenwerkingsverbanden en kan ook als tool voor het toezicht gaan dienen.

De handreiking is samengesteld door leden van de Werkgroep LOPAI / sectie archieftoezicht BRAIN, te weten Chantal Menting, Jeanine Nolen en Lolke Folkertsma.

Download hier het pdf-bestand.

 

Het startschot

Op 24 november 2016 is geschiedenis geschreven. De verenigingen KNVI, Ngi-NGN en SOD houden op één middag hun Algemene Ledenvergaderingen, en sluiten af met één gezamenlijke vergadering waarin het nieuwe bestuur van de nieuwe  KNVI gekozen wordt. Onder luid applaus worden de nieuwe bestuurders die vanuit de drie verenigingen doorgaan als één nieuw bestuur verwelkomd door de leden... 

Lees hier het persbericht

Aanmelden voor de KVAN-BRAIN nieuwsbrief

* verplicht